Bemutatkozás

          

Az Intézmények bemutatása, székhely és telephelyei

Az intézmény hivatalos elnevezése: Sasadi Óvoda

Az intézményben folyó nevelő munka nyelve: magyar

A Pedagógiai Program létrehozója: Sasadi Óvoda Nevelőtestülete

A Pedagógiai Program elfogadója: az intézmény Vezetője

Az intézmény címe:

Székhely 1118 Budapest, Dayka G. u. 4/b

Törcsvár telephely 1112 Budapest, Törcsvár u 19-23

Tesz – Vesz telephely 1118 Budapest, Zólyomi út 20-22

Intézményeink (Hétszínvirág székhely, Törcsvár telephely, Tesz-Vesz telephely) a Sas-hegy környékén lévő kertes családi házak és kisebb társasházak közelében helyezkednek el. Óvodáink belső és külső adottságai kedvező lehetőséget nyújtanak a gyermekek egészséges fejlődéséhez, neveléséhez.

Óvodánk telephelyenkénti férőhelyei:

 • Tesz-vesz: 105 fő
 • Hétszínvirág: 210 fő
 • Törcsvár: 116 fő

A Sasadi Óvoda épületeinek külső és belső adottságai megfelelően biztosítják a gyermekek fejlődését.

A fogadótér mindhárom épületben kényelmes, világos, kulturált várakozási lehetőséget biztosít a szülőknek, vendégeknek. A kétszintes épületeknél a szintek közötti lépcső használhatósága jó, biztonságos, kényelmes közlekedést biztosít mindenkinek.

A csoportszobák és tornaszobák mérete épületenként változó, de berendezési tárgyaik biztosítják a helyet és lehetőséget a gyermekek tevékenységeihez, egészséges napirendjük megvalósításához. A csoportok játék és eszközállománya jó, melynek eléréséhez nagy segítséget jelent az önkormányzat támogatása és az óvodákban működő alapítványok anyagi ráfordítása.

Az óvoda épületeinek játszóudvarai eltérő állapotúak, de méreteik és környezeti adottságaik igen jók. Kiegészítik a mozgásfejlesztés lehetőségeit, valamint a levegőzéshez is kedvezően hozzájárulnak. Felszereltségük sokrétű tevékenységre ad lehetőséget, nagymozgások, labdajátékok lehetőségével, veteményeskert kialakításával, közös növénygondozással.

A konyhák felszereltsége jó, alkalmas a megfelelő munkavégzésre, az étel fogadására, az eszközök tárolásra, és a munkaterület dolgozóinak étkezésére.

Az óvodatitkároknak külön helyisége van, melyben minden eszköz, bútor megtalálható, ami munkájához és az iratok biztonságos tárolásához szükséges.

Mindhárom épületben van fejlesztőszoba, könyvtár, kazánház és a különféle eszközök tárolására alkalmas szertár.

A pedagógusok megbeszéléseihez, felkészüléséhez használatos nevelői szoba két épületben kialakított.

A működés feltételeit, a felújításokat óvodánk fenntartója, Újbuda Önkormányzata biztosítja, így óvodásaink biztonságos környezetben nevelkedhetnek.

A program megvalósításához szükséges a nevelés tárgyi eszközeinek folyamatos biztosítása. Ezek az eszközök lehetnek:

 • Nevelőmunkát segítő és egyéb eszközök, berendezési tárgyak
 • A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök

Eszközrendszerünk fejlesztésekor legfontosabb elv, hogy

 • az eszköz megfeleljen a gyermek életkori sajátosságainak,
 • segítse elő az integrált gyermekek minél nagyobb fokú önállóságát,
 • esztétikus és balesetmentes legyen,
 • az óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott cél - és feladatrendszer megvalósítását szolgálja,
 • jó minőségű, tartós, értékálló legyen.

Munkatársak

A nevelőtestületekre jellemző a szakmai nyitottság, igényesség. Az önképzésen túl szívesen vesznek részt tanfolyamokon, bemutató napokon, hospitálásokon, hogy bővítsék szakmai ismereteiket, módszertani tudásukat. Pedagógus kompetenciák fejlesztése nem akkreditált képzéseken - a nevelőközösség teljes részvételével - célként jelenik meg továbbképzési tervünkben.

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartásában óvodapedagógus végzi, akiknek személye a nevelésben értékformáló erő. Csoportonként két-két óvónő dolgozik heti váltásban.

Az óvodapedagógusok és az óvoda működését segítő, nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.

Támogatjuk óvodapedagógusaink azon törekvéseit, hogy a program megvalósításához szükséges szakirányú tanfolyamokon részt vegyenek, folyamatosan fejlesszék tudásukat, rendelkezzenek biztos ismeretekkel, készségekkel. Tudják a személyiségformálás folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait. Csak hiteles pedagógus tud cselekedeteivel, a gyerekekre hatni. A pedagógus mintaként áll a gyermekek előtt. Személyisége elfogadó, segítő, támogató attitűdön alapszik, modell szerepe életrendi mintáiban, szokásaiban mindennapi viselkedés kultúrájában felerősödik.

Óvodánkban a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. biztosítja az étkeztetést. A konyha vállalja a diétás gyermekek ellátását is szakértői szakvélemény alapján.

Pedagógus asszisztens és óvodapszichológus segíti munkánkat. Ingyenes szolgáltatásként, szakember szűrése alapján hetente két alkalommal logopédus fejleszti a rászoruló gyermekeket.

Szülői igény szerint ingyenes hitoktatás lehetőségét biztosítjuk.

Mindhárom óvodában hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmód kialakítása. A szülők segítségével délelőttönként gyümölccsel, zöldséggel kínáljuk a gyermekeket, ezzel is biztosítva a vitaminszükségletüket.

Az óvoda orvosa, védőnője rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését.

A szülőkkel együttműködve korrekt nevelőpartneri viszony kiépítésével kívánjuk kitűzött céljainkat elérni, illetve feladatainkat megvalósítani. Óvodánkban rugalmasan alakítjuk a gyermekek napirendjét. A szülők folyamatosan betekintést nyerhetnek az óvodai életbe: fogadóórák, közös családi programok, ünnepségek teszik szorosabbá a család és az óvoda kapcsolatát.

A gyermekek és az óvodáink életében kiemelten fontosnak tartjuk az év-és ünnepkörhöz kapcsolódó tevékenységek, összefogások eredményeként megvalósuló alkotói munkák szorgalmazását. A magyar néphagyományok ápolását és éltetését, továbbörökítését.

Óvodáink helyrajzi adottságaiból fakadóan kiemelten fontos része a mindennapjainknak és pedagógiai programunknak a környezettudatos életmód, mely gyakorlati megvalósulását a programban részletesen fejtjük ki. Alapelveket tekintve a környezetünkhöz való alázatos hozzáállás, az „élni és élni hagyni” alapelvének, ember és természet jó egyensúlyának megteremtési lehetőségeinek átadását és gyakorlását tartjuk fontosnak.

Hasznos info

 • Étkezés

Óvodánkban a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. biztosítja az étkeztetést. A háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) étkezés díja: 600.- Ft/nap.

Az étkezési díjak megállapítása, illetve a térítési díjak befizetése és pótbefizetése mindenkor a hatályos szabályozások szerint, a GAMESZ által meghatározott időpontban történik. Erről tájékoztatást a kis hirdetőtáblán is adunk. Az étkezés lemondása személyesen vagy telefonon történhet az irodában reggel 8.30-ig, ami 24 óra múlva lép életbe. A lemondott étkezést ugyanígy vissza lehet kérni.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt!

A lemondások jóváírása a következő étkezési díj befizetésekor történik meg.

 • Beiratkozás
  H I R D E T M É N Y a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Tisztelt Újbudai Szülők!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata képviseletében tájékoztatni kívánom Önöket a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos helyi szabályozásról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, miszerint a jegyző a gyermeket a szülő kérésére – külön eljárásban – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2016. május 21-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentést a www.ujbuda.hu oldalon közzétett „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet megtenni.

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2016. május 2-től 6-ig az óvodák napi nyitva tartásának teljes időtartama alatt – reggel 6 órától délután 18 óráig.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.ujbuda.hu oldalról.

Újbudán az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

Pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltött óvodai jelentkezési lap.

A szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.

A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum. (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.)

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.ujbuda.hu oldalról letölthető.

Kerületünk valamennyi önkormányzati óvodája fogad Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket, melyről önkormányzatunk honlapján a „TÁJÉKOZTATÓ – a 2016. évi Újbudai Önkormányzati óvodai felvételekről” című kiadványban olvashatnak.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2016. május 30-ig, döntéséről írásban és az óvoda honlapján, valamint helyben szokásos hirdetményben értesíti a szülőket.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani. A formanyomtatvány a www.ujbuda.hu oldalról letölthető.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A 2016. évi óvodai beiratkozásról további részleteket olvashat a www.ujbuda.hu oldalon a „TÁJÉKOZTATÓ – a 2016. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről” cím alatt.

Budapest, 2016. április 1.
dr. Hoffmann Tamás

polgármester megbízásából
dr. Molnár László s.k.

alpolgármester

Mivel mindenkinek a körzetes óvodában kell beíratnia gyermekét, kérjük, hogy amennyiben módjukban áll, próbáljanak a fenti időpontokhoz igazodni, és a megjelölt napon felkeresni a megfelelő intézményt beíratás céljából.

Valamint kérnénk, hogy amennyiben lehetőségük van rá, a fenti tájékoztatóban feltüntetett dokumentumok/okmányok fénymásolatait is hozzák magukkal a beiratkozásra, mert ez nagyban megkönnyítené és meggyorsítaná annak menetét. Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük.

 • Szülői értekezletek

Szülői értekezletet évente 2 alkalommal (szeptember, február) tervezünk, egyébként pedig szükség szerint szervezünk.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA