Beiratkozás

Beiratkozás és hasznos információk a 2020/2021 nevelési évre

Nyomtatványok

1. Szándéknyilatkozat óvodai felvételhez

2. Sasadi Óvoda körzete

3. Jogorovoslati kérelem

 

 

                                       HASZNOS TUDNIVALÓK ÉS TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI FELVÉTELIELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOSAN

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatosan az eddigiekben történt tájékoztatások további kiegészítéseként az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket, egyben kérjük együttműködésüket.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltéseután vehető fel.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Az Nkt.8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjátóllegalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség idén azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A szülő tárgyév május 25. napjáigbenyújtott kérelme alapjána gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a területileg illetékes járási hivatalfelmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (Nkt. 8. § (2) bekezdése)

A kérelmet a lakóhely alapján területileg illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani.Újbuda esetében: Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségétkülföldön teljesíti,köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése).

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre­­­­­­­_tavozas_bejelenteseoldalról közvetlenül.

A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf.19. postacímre kell megküldeni.

Kérjük a szülőket, hogy a halasztásiránti kérelem szándékáról, illetve az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről szíveskedjenek a körzetes óvodát tájékoztatni.

Azok a szülők, akiknek gyermeke2020. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, és az óvodai felvétellel kapcsolatosan nem kaptak tájékoztató levelet az Oktatási Hivataltól,sürgősséggel vegyék fel a kapcsolatot a gyermek lakóhelye szerinti körzetes óvodával annak érdekében, hogy tisztázódjon: a szülők igényt tartanak-e gyermekük körzetes óvodaielhelyezésére, vagy választott óvodába kívánják gyermeküket beíratni.

Hasonlóként azoktól a szülőktől is kérjük a körzetes óvodában történő haladéktalan jelentkezést, akik az óvodaköteles gyermekkel életvitelszerűen laknak az adott intézmény körzetében.

Kerületünk valamennyi önkormányzati óvodája fogad sajátos nevelési igényű gyermeket, de óvodánként más-más sajátos nevelési területet fejlesztenek. Részletesinformációk a www.ujbuda.huhonlapon a Köznevelés menüpont/Óvodák/Beiratkozási információk pontjában olvashatók.

Felhívjuk azon szülők figyelmét, akiknek gyermeke szakértői véleménnyel rendelkezik, hogy a gyermek óvodai elhelyezését a szakértői véleményben kijelölt óvodába kérjék, illetőleg olyan óvodát válasszanak, amelyik alapító okirata szerint fogadhatja az adott sajátos nevelési igényű gyermeket.

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. A nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést folytató intézmények jegyzéke a www.ujbuda.hu honlapon a Köznevelés menüpont/Óvodák/Beiratkozási információk pontjában megtalálható.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt. 49. § (2) bekezdés)

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda)(Nkt. 49. § (3).

Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.Ha ez nem teljesül, vagy bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat bemutatásával (Rendelet 20. § (9) bekezdés). Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság az óvodai felvételt megtagadhatja. (Rendelet 20. § (10) bekezdés)

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmekről 2020. április 21-éig, a körzeten kívüli jelentkezők esetében 2020. április 30-áig hoz döntést, és erről – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásbanértesíti aszülőket. Az óvodavezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. (Rendelet 20. § (4) bekezdés)

Felhívjuk szíves figyelmüket arra a tényre, hogy a gyermekek felvétele, átvétele kizárólag a rendelkezésre álló szabad óvodai férőhelyek függvényében valósulhat meg minden esetben. Előfordulhat olyan helyzet, hogy a rendelkezésre álló szabad férőhely-kapacitás maximális kihasználása után a jelentkező gyermek számára a szülőkkel történő egyeztetés függvényében másik feladatellátási hely felajánlása válik szükségessé. Ezért kérjük a szülőket, hogy elérhetőségüket az érintett óvodában szíveskedjenek megadni.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel az értesítések megküldése elektronikus formában történik abban az esetben, ha az elektronikus elérhetőségek ismertek. Amennyiben nem ismertek, úgy a gyermek lakáscímére küldi az óvoda az értesítést, határozatot.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. (Nkt. 37. § (2) bekezdés)

Az eljárás megindításához felhasználható formanyomtatvány (Jogorvoslati kérelem óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatosan) letölthető a www.ujbuda.hu honlapról a Közigazgatás menüpont/Nyomtatványok és dokumentumok/Humánszolgálati Igazgatóság/Köznevelési Csoport pontjából.

Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg elektronikus úton. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. (Nkt. 37. § (3) b) pont, 38. § (4) bekezdés)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap /a nevelési év első napja:

  1. szeptember 1. (kedd)

Amennyiben a veszélyhelyzet következtében az időpont tekintetében változás következik be, a szülőket tájékoztatjuk.

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Budapest, 2020. április20.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsannask. Dr. László Imre

jegyző polgármester megbízásából

Orosz Annask.

alpolgármester

TÁJÉKOZTATÁS

az óvodai felvételekről a 2020/2021. nevelési évre

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, az alábbiak szerint.

  1. Azok a kerületi lakosok, akik gyermeküket NEM Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő óvodába (a továbbiakban: óvoda) kívánják beíratni, azok a választott – egyéb fenntartású – óvodába 2020. április 2. és április 17-e között jelentkezhetnek. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek felvételéről 2020. április 20-áig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek, kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

Kérjük a szülőket, hogy – az előzőekre tekintettel – a választott óvodába történő jelentkezéskor jelezzék szándéknyilatkozatukban a körzetes óvoda nevét és címét.

A lakóhelyük szerinti körzetes óvodáról a https://kir.hu/korzet honlapon tájékozódhatnak.

  1. A kerületi önkormányzati óvodák (a továbbiakban: önkormányzati óvodák) vezetői 2020. április 21-éig hivatalból felveszik azokat a kerületi gyermekeket a lakcímük szerinti körzetes feladatellátási helyre (székhely vagy telephely), akik vonatkozásában nem érkezett jelzés más óvodától, hogy oda felvételt nyertek. Az önkormányzati óvodák vezetői a szülőket a felvételről írásban értesítik. A beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első óvodai nevelésének napján kell majd bemutatni. Ebben az esetben a szülőknek nem kell Szándéknyilatkozatot kitölteni, tekintettel arra, hogy a gyermekek az Oktatási Hivatal által megküldött körzetes lista alapján kerülnek felvételre. A szülőnek Szándéknyilatkozatot csak abban az esetben szükséges kitöltenie, amennyiben gyermeke óvodai felvételét nem a körzetileg illetékes óvodába, hanem egy másik önkormányzati óvodába kéri. A nyilatkozatot a választott óvoda vezetőjéhez szükséges eljuttatni.

Előfordulhat olyan helyzet, hogy a körzetes intézményben a listán szereplők számánál kevesebb férőhely áll rendelkezésre. Ekkor a szülőkkel egyeztetés történik a gyermek számára kedvező másik óvodai férőhely felajánlására vonatkozóan.

Az önkormányzati óvodák felvételi körzete feladatellátási helyenként (székhelyintézmények, tagintézmények tekintetében) került meghatározásra. Az érintett óvodavezetők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a felvételek a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, és lehetőség szerint a szülői igényeket is kielégítve történjenek. Felhívjuk figyelmüket, hogy az intézmények kizárólag a szabad férőhelyeik terhére teljesíthetik a nem körzetes gyermekek felvételét.

A fentiek alapján, két esetben szükséges a Szándéknyilatkozat kitöltése:

  • az egyéb fenntartású (nem önkormányzati) óvodába történő jelentkezéskor, valamint
  • lakcím szerint nem körzetes önkormányzati óvodába jelentkezés esetén.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a www.ujbuda.hu, valamint az óvodák honlapjáról is letölthető Szándéknyilatkozat óvodai jelentkezéshez 2020-2021. (a továbbiakban: szándéknyilatkozat) című nyomtatványt – segítve ezzel a precíz és egyértelmű eljárás lebonyolítását – kitöltve juttassák el az érintett önkormányzati óvoda e-mail címére, mely megtalálható a www.ujbuda.hu, valamint az önkormányzati óvodák honlapján.

Kérjük, hogy a szándéknyilatkozatot e-mailben 2020. április 19-én 18 óráig küldjék meg az illetékes óvodának.

Köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Budapest, 2020. március 31.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna sk. Dr. László Imre

jegyző polgármester

megbízásából

Orosz Anna sk.

alpolgármester

További információ felmentésről, külföldön tartózkodásról: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beirat...

                                       

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA